Принципи діяльності

1. Незалежність

  Специфіка цілей і завдань, які стоять перед Компанією вимагає як необхідної умови належного здійснення адвокатської діяльності максимальної незалежності адвокатів Компанії у виконанні своїх професійних прав і обов’язків, що передбачає їх свободу від будь-якого зовнішнього впливу, тиску чи втручання в їх діяльність, зокрема з боку державних органів, а також від впливу своїх особистих інтересів.
  З метою дотримання цього принципу в своїй професійній діяльності адвокати Компанії зобов’язані протистояти будь-яким спробам посягання на свою незалежність, бути мужнім і принциповим у виконанні своїх професійних обов’язків, відстоюванні професійних прав та їх ефективному використанні в інтересах Клієнтів.
  Адвокати Компанії зобов’язані не допускати в своїй професійній діяльності компромісів, що применшували б їх незалежність, з метою догодити суду, іншим державним органам, третім особам або Клієнту, якщо такі компроміси розходяться з законними інтересами Клієнта і перешкоджають належному наданню йому правової допомоги.
  Адвокати Компанії не займаються іншою діяльністю, яка ставила б їх в юридичну, матеріальну або моральну залежність від інших осіб, підпорядкувала їх вказівкам або правилам, які можуть увійти в суперечність з нормами чинного законодавства про адвокатуру, Правилами адвокатської етики та цими Принципами, або можуть іншим чином перешкоджати вільному і незалежному виконанню адвокатами Компанії їх професійних обов’язків.
  Адвокати Компанії не повинні при виконанні доручення Клієнта керуватися вказівками інших осіб стосовно змісту, форм, методів, послідовності і часу здійснення його професійних прав і обов’язків, якщо вони суперечать їх власній уяві про оптимальний варіант виконання доручення Клієнта.

2. Дотримання законності

  У своїй професійній діяльності адвокати Компанії зобов’язані дотримуватися чинного законодавства України, сприяти утвердженню та практичній реалізації принципів верховенства права та законності, вживати всі свої знання і професійну майстерність для належного захисту і представництва прав та законних інтересів громадян і юридичних осіб.
  Адвокати Компанії не дають Клієнту поради, свідомо спрямовані на полегшення скоєння правопорушень, або іншим чином зумисно сприяють їх скоєнню Клієнтом Компанії або іншими особами.
  Адвокати Компанії не мають права в своїй професійній діяльності вдаватися до засобів та методів, які суперечать чинному законодавству, Правилам адвокатської етики тощо.

3. Домінантність інтересів Клієнтів

  У межах дотримання принципу законності Компанія зобов’язана у своїй професійній діяльності виходити з переваги інтересів Клієнтів перед своїми власними інтересами, інтересами колег, партнерів, співробітників, інтересами законних представників Клієнтів, або їх опікунів, піклувальників та інших осіб, а також будь-якими іншими міркуваннями.
  Компанія повинна поважати свободу вибору Клієнтом адвоката і ні до прийняття доручення, ні в процесі його виконання не вчиняти перешкод до реалізації цієї свободи.

4. Неприпустимість представництва Клієнтів з суперечливими інтересами

  Компанія вживає всіх заходів з метою недопущення представництва адвокатом Компанії одночасно двох або більше Клієнтів, інтереси котрих є взаємно суперечливими, або з високим ступенем вірогідності можуть стати суперечливими.

5. Конфіденційність

  Дотримання принципу конфіденційності є необхідною і щонайважливішою передумовою довірчих відносин між Компанією і Клієнтом, без яких є неможливим належне надання правової допомоги. Тому збереження конфіденційності будь-якої інформації, отриманої Компанією від Клієнта, а також про Клієнта (зокрема щодо його особи) або інших осіб у процесі здійснення адвокатської діяльності, є правом адвокатів Компанії у відносинах з усіма суб’єктами права, які можуть вимагати розголошення такої інформації, та обов’язком щодо Клієнта і тих осіб, кого ця інформація стосується.
Дія принципу конфіденційності не обмежена в часі.
Конфіденційність певної інформації про Клієнта, може бути відмінена тільки особою, зацікавленою в її дотриманні (Клієнтом або спадкоємцями такої фізичної особи чи правонаступниками юридичної особи), в письмовій або іншій зафіксованій формі.
  Розголошення відомостей, що складають адвокатську таємницю, заборонено за будь-яких обставин, включаючи незаконні спроби органів дізнання, попереднього слідства і суду допитати адвоката про обставини, що складають адвокатську таємницю.
  Компанія зобов’язана забезпечити розуміння і дотримання принципу конфіденційності консультантами Компанії, помічниками адвокатів та членами технічного персоналу.
  Компанія зобов’язана забезпечити такі умови зберігання документів, переданих їй Клієнтом, адвокатських досьє та інших матеріалів, що знаходяться в його розпорядженні і містять конфіденційну інформацію, котрі розумно виключають доступ до них сторонніх осіб.

6. Компетентність та добросовісність

  Зважаючи на суспільну значущість і складність професійних обов’язків адвокатів Компанії, від них вимагається високий рівень професійної підготовки, фундаментальне знання чинного законодавства, практики його застосування, опанування тактики, методів і прийомів адвокатської діяльності, ораторського мистецтва.
  Адвокати Компанії зобов’язані надавати правову допомогу Клієнтам компетентно і добросовісно, що передбачає знання відповідних норм права, наявність необхідного досвіду їх застосування, доскональність в урахуванні всіх обставин, що стосуються доручення Клієнта і можливих правових наслідків його виконання, ретельну підготовку до належного виконання доручення.
  Адвокати Компанії зобов’язані незалежно від сфери своєї переважної спеціалізації, якщо така має місце, підтримувати на належному рівні знання у питаннях, з яких вони згідно з чинним законодавством зобов’язані надавати юридичну допомогу за призначенням органів слідства або суду, а також безкоштовно.
  Адвокати Компанії постійно працюють над вдосконаленням своїх знань і професійної майстерності, володіють достатньою інформацією про зміни у чинному законодавстві.
  Адвокати Компанії забезпечують розумно необхідний рівень компетентності своїх помічників, технічного персоналу та інших осіб, що залучаються ними для виконання окремих робіт у зв’язку з виконанням доручення.

7. Чесність і порядність

  Адвокати Компанії як у своїй професійній діяльності, так і в приватному житті є чесними і порядними; не вдаються до омани, погроз, шантажування, підкупу, використання тяжких матеріальних чи особистих обставин інших осіб або інших протизаконних засобів для досягнення своїх професійних чи особистих цілей; поважають права, законні інтереси, честь, гідність, репутацію та почуття осіб, з якими він спілкується в різних відносинах.

8. Повага до адвокатської професії

  Всією своєю діяльністю Компанія стверджує повагу до адвокатської професії, її сутності і громадського призначення, сприяє збереженню та підвищенню її престижу.
  Цей принцип повинен дотримуватись у всіх сферах діяльності адвокатів Компанії: професійній, громадській, публіцистичній та ін.
  Адвокати Компанії зобов’язані виконувати законні рішення виборних органів адвокатури, прийняті в межах їх компетенції, що не виключає можливості критики останніх та їх оскарження у встановленому законом порядку.
  Адвокати Компанії не вчиняють дій, спрямованих на обмеження права особи на захист, професійних прав адвокатів, незалежності адвокатської професії, підрив її престижу.

9. Культура поведінки

  Адвокати Компанії як у своїй професійній діяльності, так і в приватному житті, дбаючи про престиж звання адвоката, забезпечують високий рівень культури поведінки, поводять себе гідно, стримано, тактовно, по можливості зберігають самоконтроль і витримку, при здійсненні своєї професійної діяльності мають пристойний зовнішній вигляд.

10. Етика рекламування діяльності Компанії

  Компанія має право рекламувати свою професійну діяльність з дотриманням чинного законодавства та Правил адвокатської етики.
  Адвокат Компанії не має права пропонувати свої послуги конкретному Клієнту ні особисто, ні через посередників.
Рекламні матеріали про діяльність Компанії є об’єктивними, достовірними, чіткими і зрозумілими, не містять натяків, двозначностей або іншим чином утворюють підгрунтя для введення потенційних Клієнтів в оману, відповідають розумним естетичним вимогам.
Керівництво Компанії несе персональну відповідальність за достовірність рекламних матеріалів про Компанію, а також за їх відповідність чинному законодавству і Правилам адвокатської етики.
  Якщо Компанії стало відомо про поширену без її відома рекламу її діяльності, що не відповідає зазначеним вимогам, Компанія зобов’язана вжити всіх розумно доступних заходів до спростування і корегування такої рекламної інформації та повідомити про це регіональну кваліфікаційно-дисциплінарну комісію.